Jak angażować w ratowanie żywności

Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – PSONI, to jedna z najprężniej działających w subregionie północnym województwa śląskiego organizacji pozarządowych, która od 58 lat wspiera osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz opiekunów. Doświadczenie stowarzyszenia i autentyczne zaangażowanie jego przedstawicieli w niesienie pomocy przekłada się na realizację wielu projektów i zadań, które zapewniają codzienne wsparcie osobom w każdym wieku. Jednym z działań jest prowadzenie przez Koło PSONI w Częstochowie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – Klubu Środowiskowego „PARASOL”, który działa pięć dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.  

Pomoc Żywnościowa 

Dzięki współpracy z Częstochowskim Bankiem Żywności Koło PSONI już trzeci rok otrzymuje ze sklepów żywność z krótkim terminem ważności. Przekazuje ją podopiecznym zwracając szczegółową uwagę na daty ważności otrzymanych produktów. Segreguje je razem z Klubowiczami i jest to element zarówno edukacyjny, jak i integracyjny. Z produktów, które pozostają po przygotowaniu paczek dla podopiecznych, szykuje sałatki, kanapki czy dania do spożycia podczas zajęć Klubu „PARASOL”.  

Lokalne działania na rzecz niemarnowania żywności. 

Klubowicze „PARASOLA” biorą udział w happeningach i przemarszach, na których prezentują własnoręcznie przygotowane transparenty nawołujące do niemarnowania żywności. Podopieczni Klubu przygotowują na tę okazję specjalne stroje. Wzbudza to zainteresowanie wśród lokalnej społeczności, która zaczyna zwracać większą uwagę na problem marnowania jedzenia. 

Pracownicy, podopieczni oraz wolontariusze Koła PSONI włączają się także w zbiórki żywności organizowane przez Częstochowski Bank Żywności. 

Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY